PRIMĂRIA MIRONEASA

35839 Vizualizări
Mironeasa
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 707300), Județ: Iasi,Romania
Cuvântul primarului

Împreuna cu funcționarii aparatului de specialitate încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre și vom putea asigura condițiile de viață cele mai bune pentru cetațenii comunei Mironeasa, județul Iași.

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Curcudel Elena
Viceprimar: Curcudel Dumitru
Secretar General: Coneac Maricela
Consilier Contabil: Vîzdoagă Elena

  • Suprafață: 4667 ha
  • Intravilan: 419 ha
  • Extravilan: 4247 ha
  • Populație: 5643
  • Gospodării: 1510
  • Nr. locuințe: 1330
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Mironeasa, Schitu-Hadâmbului, Urşiţa

Așezarea geografică:

Teritoriul comunei Mironeasa aparţine de Podişul Central Moldovenesc situată pe valea Pârâului Brustureţ (afluent al Slovnicului) între dealuri şi podişuri, posedă cariere de gresii sarmatice şi resurse forestiere, datând ca aşezare din anul 1820 teritoriul comunei Mironeasa este situat în partea de sud a judeţului Iaşi şi are ca vecini: la nord - comuna Voineşti, la nord-est - comuna Mogoşeşti, la sud-vest - comuna Ipatele, la sud-est- comuna Scheia şi la vest- comuna Ţibana.
Faţă de Municipiul Iaşi, comuna Mironeasa se află la 36 km, iar cea mai apropiată staţie CFR se află amplasată în comuna Grajduri, la aproximativ 14 km spre est

Activități specifice zonei:

Activităţile economice dezvoltate în comuna Mironeasa sunt în concordanță cu potențialul și resursele locale, economia locală fiind axată pe cultivarea cerealelor şi a legumelor, creşterea animalelor, prelucrarea primară a lemnului şi mici activități meșteșugărești sau artizanale bazate pe lemn, comerţul, construcţiile și morăritul

Activități economice principale:

Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 9 societăţi comerciale care au ca obiect de activitate comerţul şi prestări servicii, la care se adaugă un număr de 7 întreprinderi familiale şi 7 persoane fizice specializate în comerţ. În cadrul localităţii Mironeasa funcţionează o farmacie, o secţie de prelucrare a lemnului, mici ateliere ale meseriaşilor individuali (tâmplărie, croitorie, dogărie, fierărie)

Obiective turistice:

Frumuseţea locului şi peisajul destul de pitoresc au făcut ca Mănăstirea Schitu Hadâmbu să devină un important centru turistic din zona de est a Moldovei, fiind vizitată de foarte mulţi pelerini atât din ţară, cât şi din străinătate.
Mănăstirea Schitu Hadâmbu, unde turiştii îşi pot regăsi liniştea sufletească şi împăcarea, vizitând: Stăreţia veche, biserica veche cu hramul Naşterea Maicii Domnului, biserica nouă cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Arhondaricul, Agheazmatarul
Biserica din lemn din satul Mironeasa construită din lemn în sec. XIX
Zonă foarte pitorească
Mânăstirea Hadâmbu  este un complex monastic fortificat, construit pe la jumătatea secolului al XII-lea. Această mănăstire va ajunge cu timpul în ruină, reînfiinţată şi repictată în anul 1991. După o istorie zbuciumată şi insuficent elucidată, cu numeroase aspecte contradictorii, mănăstirea cunoscută sub denumirea de Schitul Hadâmbu dar şi Schitul din Dealul Mare renaşte din propriile vestigii. Atât în pisania ctitoriei, cât şi în unele documente domneşti este menţionat că în anul 1659 voievodul Gheorghe Ghica i-a dăruit lui Iani Hadâmbu - fost chelar - un loc "în pădurea Iaşilor, la Dealul Mare" pentru a construi o biserică cu hramul "Naşterea Preacinstitei şi Născătoare de Dumnezeu" aşezare primind numele ctitorului "Hadâmbu"
Biserica veche este o biserică de proporţii reduse, consolidată din piatră brută şi având pereţii cu chenare gotice
Biserica nouă cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului" este pardosită cu marmură de Ruşchiţa, prelucrată în ateliere de la Holboca, iar pictura în tehnica "al fresco" este începută de maestrul Vasile Buzuloiu din Bucureşti şi continuată de ucenicul său Vasile Gheorghiţă
Zidul împrejmuitor este construit în stilul cetăţilor din acea vreme datorită faptului că acea zonă era deoseori călcată de ivadatori
Icoana Maicii Domnului cu pruncul pictată în anul 1938 de către preotul romaşcan Octavian Zmau şi donată de stareţul Iov Mazilu, a fost găsită în fosta catapeteasmă a bisericii şi este cunoscută de către toţi credincioşii care vin la Mănăstirea Hadâmbu ca fiind făcătoare de minuni prin mirul care izvorăşte din chipul lui Iisus şi din veşmintele Maicii Domnului încă din 1998. Această icoană a fost îmbrăcată ulterior în argint de meşterul Ion Contfas din Târgu Neamţ. Coroanele sunt din aur, decorate cu pietre preţioase: rubin, safire şi smaralde
Un alt obiectiv de interes turistic este și biserica din lemn din satul Mironeasa, construită de către familiile de bucovineni care s-au stabilit în urma ocupării Bucovinei de către Imperiul Hasburgic. Are formă de corabie și deține, pe lângă icoanele mai noi, o colocție de peste 40 de icoane cu o vechime de peste un secol.
A fost ridicată de familiile de bucovineni care s-au stabilit în urma ocupării Bucovinei de către Imperiul Habsburgic.
Potenţialul turistic al zonei poate fi valorificat mai mult, iar acest lucru s-ar putea realiza şi prin intermediul Centrului Local de Informare şi Promovare Turistică în localitatea Schitu Hadâmbu, comuna Mironeasa, județul Iași, construită cu finanțare europeană. Scopul acestui proiect reralizat este de a promova potenţialul turistic al zonei din comuna Mironeasa - Șcheia - Ipatele - Grajduri, iar obiectivele specifice vizeză:
- promovarea tradiţiilor culturale;
- creşterea atractivităţii zonei prin acţiuni şi evenimente de promovare a tradiţiilor, obiceiurilor şi a specificului zonei;
- dezvoltarea sistemelor de promovare şi informare turistică.
Infrastructura turistică cuprinde doar locurile de cazare disponibile la Mănăstirea Hadâmbu. Dat fiind bogăţia şi frumuseţea peisagistică a zonei, infrastructura turistică poate căpăta contur prin investiţii în pensiuni agroturistice şi spaţii de alimentaţie publică, zone de agrement, parcuri şi locuri de joacă pentru copii, spaţii de campare, zone comerciale pentru obiectele tradiţionale, religioase, produse alimentare tradiţionale. Marcarea traseelor turistice cu acces din comuna Mironeasa, editarea unor pliante şi ghiduri turistice care să cuprindă toate obiectivele turistice şi posibilităţile de agrement din zona centrului de informare turistică.

Evenimente locale:

Satul Mironeasa:
Ziua comunei Mironeasa - prima duminică după 15 august;
Hramurile celor 7 biserici:
Hramul Bisericii noi "Sfinții Împărați Constantin şi Elena" - 21 mai
”Sfânta Treime”, ”Sfîntul M Mc Pantelimon - 21 mai
Hramul Bisericii Vechi "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - 8 noiembrie;
Hramul Bisericii din zona Frunziş "Sfântul Arhidiacon Ştefan" - 27 decembrie; 
Hramul Bisericii din zona Brustureţi "Sfântul Lazăr" - 27 decembrie.
Satul Schitu - Hadâmbului:
Adormirea Maicii Domnului - 15 august;
Naşterea Maicii Domnului - 8 septembrie;
Acoperământul Maicii Domnului - 1 octombrie.
Satul Urşiţa:
Biserica Ortodoxă: "Hramul tuturor sfinţilor și Izvorul Tămăduirii".
Biserica Ortodoxă pe stil vechi: "Sfântul Ioan Gură de Aur" - 27 noiembrie.
Prima duminică după 15 august - Ziua comunei

Facilități oferite investitorilor:

Posibilitatea concesionării unor suprafeţe de teren pentru construirea unor căsuţe de vacanţă  şi a unui supermarket în apropierea Mânăstirii Schitu-Hadâmbului pentru pelerinii care vin şi vizitează acest monument istoric
Concesionare teren pentru construirea unei fabrici pentru teracotă şi cărămidă
Teren pentru microferme
Teren pentru împădurire

Proiecte de investiții:

PROIECTE INIŢIATE
Reabilitare şi modernizare drumuri comunale şi săteşti
Betonare şanţuri, intrări la proprietăţi şi acostamente pe drumul comunal DC 49 Schitu Hadâmbu-Urşiţa-Mironeasa
Pavare trotuare în comuna Mironeasa
Extindere reţea electrică în satul Urşiţa
Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminatului public în comuna Mironeasa
Aducţiune gaze naturale ţi înfiinţarea reţelei de distribuţie
Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă, consolidarea versanţilor, realizarea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale
Lucrări de apărare de mal cu plase şi gabioane cu ziduri de sprijin, regularizarea şi decomatarea Râului Stavnic şi Pârâurilor Brustureţ, Urşiţa, Şipote, Armanu în comuna Mironeasa
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Modernizarea şi dotarea pieţei pentru produse agricole şi alimentare perisabile
Construire clădire cu destinaţia oficiu poştal
Achiziţionare auto pentru transport în comun
Construirea şi dotarea unui local pentru desfăşurarea de evenimente (nunţi, botezuri, întâlniri, majorate)
Construire arhondaric şi cantină socială în comuna Mironeasa
Construire biserică în satul Urşiţa
Finalizare construire biserică şi pictură în satul Mironeasa
Construire şi dotare cu mobiler şi echipamente a unui dispensar medical uman în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
Centru multifuncţional de servicii medico-sociale în comuna Mironeasa
Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc
Centru pentru asistenţă şi îngrijire de specialitate pentru persoanele vârstnice
Construirea şi amenajarea unui punct sanitar în satul Urşiţa
Consolidare şi refuncţionalizare şcoală gimnazială Mironeasa corp A
Construire clădire pentru căminul cultural şi bibliotecă publică în satul Urşiţa
Reabilitare şi modernizare căminului cultural şi a bibliotecii comunale
Înfiinţare centru de promovare a meşteşugurilor
Înfiinţare şi dotare post de radio în comuna Mironeasa
Construire clădire pentru cabinet medical veterinar
Înfiinţare ferme ecologice
Construire locuinţe pentru tineri şi specialişti
Îmbunătăţirea calităţii şi eficentizarea seerviciilor publice
Înfiinţare centru de colectare fructe de pădure şi ciuperci
Înfiinţare fabrică de conservare
Construire, amenajare şi dotare pensiune agroturistică
Amenajare parc de joacă în comuna Mironeasa
Înfiinţarea unei fabrici de ciment
Înfiinţarea unui centru de fabricare a maselor plastice
Mărirea eficenţei energetice prin utilizarea energiei regenerabile
Realizarea de marcaje rutiere şi semne de circulaţie
Dezvoltarea căilor de circulaţie pietonală (trotuare, alei) şi a drumurilor periferice în comuna Mironeasa
Înfiinţarea unor spaţii de joacă pentru copii în comuna Mironeasa
Proiecte cadastru- master planuri
Organizarea unor manifestări culturale care să marcheze ziua comunei şi tradiţii şi obiceiuri
Construire cămin cultural şi dotarea cu mobilier
Amenajarea unui muzeu a satului etnografic în comuna Mironeasa
Reabilitarea şi modernizarea construcţiilor vechi
Deschidere pentru creearea unui Centru economico-social în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
PROIECTE AFLATE IN FAZA DE IMPLEMENTARE
Construire bază sportivă model tip I în comuna Mironeasa, județul Iași
Pod armat peste pârâul Urșița și 28 de podețe în Comuna Mironeasa
Construire grădiniță SAM Mironeasa nr.1
Modernizare drum comunal DC49 B, DC49 C,DC49 D-Mironeasa-Ipatele
Extinderea rețelei electrice de joasă tensiune şi iluminat public în satul Urșița, comuna Mironeasa, judetul Iaşi
Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal nr.3”Mironeasa, Comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare și modernizare școală primară nr.3” Mironeasa, Comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare și modernizare școală primară nr.2” Mironeasa, Comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare și modernizare școală Gimnazială Urșita, Comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitati în Comuna Mironeasa, județul Iași. Proiecte realizate în mandatele 2004-2020:
PROIECTE FINALIZATE

Modernizare drum comunal DC 49 Schit Hadîmbu-Urşiţa-Mironeasa si achizitionare utilaje si echipamente pentru servicii publice
​Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi Controlul integrat al poluării cu nutrienţi în colaborare cu Ministerul Mediului şi a Pădurilor şi Consiliul Judeţean Refuncţionalizare şi reparaţii capitale la sediul primăriei comunei Mironeasa, judeţul Iaşi
Grădiniţa Mironeasa nr.3 RK Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Mironeasa nr.1 corp B şi corp C
Biserica cu hramul ,,Sfîntul Lazăr” comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
Biserica cu hramul,,Sfinți Imparați Constantin si Elena, Sfânta Treime si Sfântul Pantelimon”
Reabilitare drum judeţean 248 B Mironeasa-Cioca-Boca prin asfaltare
Achiziționare autogunoieră în Comuna Mironeasa, județul Iași
Centru de informare și promovare turistică în sat Schitu Hadîmbului, comuna Mironeasa, județul Iași
Mijloc de transport elevi ,,Microbuz marca OPEL MOVANO-CIBRO 16+1”
,,Centru de zi pentru copii în Comuna Mironeasa, județul Iași”
​Modernizare drumuri comunale în Comuna Mironeasa, județul Iași

Galerie
bgallery_yojk2_A.jpg
bgallery_qdok2_m_manastirea-hadambu_1313862892.jpg
bgallery_wucjm_F.jpg
bgallery_tfm6j_e.jpg
bgallery_nn1lw_g.jpg
bgallery_of1sh_i.jpg
bgallery_xhxl9_w.jpg
bgallery_l67u3_q.jpg
bgallery_imsp9_z.jpg
bgallery_nfgcx_d.jpg
bgallery_l081x_v.jpg
bgallery_28gse_l.jpg
bgallery_1iuwc_x.jpg
bgallery_o8xiw_j.jpg
bgallery_xcmwt_s.jpg
bgallery_y1cid_r.jpg
bgallery_t7l8b_t.jpg
bgallery_rysii_y.jpg
bgallery_chm8p_u.jpg
bgallery_7gie8_p.jpg
bgallery_s7eeq_h.jpg
bgallery_rrpi4_o.jpg
bgallery_u25ly_l.jpg
bgallery_v2ww8_b.jpg
bgallery_tt9j3_c.jpg
bgallery_a8qdf_h.jpg
bgallery_p1kfd_v.jpg
bgallery_183cr_n.jpg
bgallery_6dtmb_i.jpg
bgallery_ff4b9_e.jpg
bgallery_Centru de zi pt copii Mironeasa.png
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...