„Nu exista nu știu, ci nu știu încă.”
GEEA INVESTIGAŢII ECONOMICE SRL
Carei
ARHIVAR - CURS
Nr. Crt. Termenul Definiția
1. Arhiva -totalitatea actelor / documentelor ce sunt utilizate în ORGANIZAȚIEI -spaţiul unde se păstrează asemenea acte
2. Arhivistică -ştiinţa care are ca obiect studiul şi organizarea documentelor cu valoare istorică
3. Creator de arhivă organism care produce documente ce urmează a fi arhivate
4. Comisie de selecţionare comisie constituită la nivelul operatorului care analizează dosarele şi stabileşte valoarea lor practică sau istorică
5. Document orice informaţie scrisă care defineşte, specifică, raportează sau certifică activităţi, cerinţe sau rezultate asociate elaborării precum şi cele asociate documentaţiilor de referinţă care au stat la baza elaborării acestora
6. Nomenclator arhivistic listă cu documentele elaborate intern şi a celor primite care, potrivit legii se impun a fi arhivate; lista cuprinde şi precizarea termenelor de păstrare pentru fiecare categorie de documente în parte. Este un clasificator de tip structural, un tabel sistematic al denumirilor sau titlurilor de dosare care ajută direcţiile la gruparea corectă a documentelor.
7. Responsabil cu arhivarea / Arhivar funcţionar însărcinat cu păstrarea, conservarea şi depozitarea actelor/documentelor

 

REFERINŢE LEGISLATIVE

 

2.1. Legislaţie comunitară

* RegulamentulUniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția datelor cu character personal;

2.2. Legislaţie naţională

 Legea nr. 16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Ordinul de zi al conducerii Arhivelor Naţionale nr. 217/1996 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente;

 Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă;

 Codul deontologic al arhivistului - publicat in Revista arhivelor nr. 2 din 1997

 Legea nr. 135/15.05.2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică);

 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 1130/2008 de aprobare a Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

 Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice, şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

 Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

SCOPUL

Manualul de arhivare are drept scop furnizarea unei proceduri de evidenţă, inventariere, păstrare, conservare şi depozitare a documentelor din cadrul ORGANIZAȚIEI. Realizarea unei arhive presupune confidenţialitatea şi securitatea documentelor.

Prin această procedură, se desfăşoară următoarele activităţi:

3.1. stabileşte modul de realizare a activităţii de evidenţă, inventariere, integritate, păstrării şi utilizării documentelor primite sau create de ORGANIZAȚIE, compartimentele şi persoanele implicate;

3.2 asigură existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţilor de management general, de implementare şi evaluare;

3.3 asigură continuarea activităţilor specifice arhivării.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTUL LA CURS....

Mai multe produse ale GEEA INVESTIGAŢII ECONOMICE SRL

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...