Localitate: Candesti

Judet: Botosani

Ţara: Romania

Cod postal: 717262

Telefon: 0231-625519

Fax: 0231-625530, 0331-611576


Persoane din institutie:

Primar: Ciornodolea Constantin
Viceprimar: Ciubotariu Dragoș
Secretar: Căliman Cristina Monica
Contabil: Patenschi Nicolae

Suprafata: 2301 ha

Intravilan: 400 ha

Extravilan: 1901 ha

Populatie: 2162

Gospodarii: 938

Nr. locuinte: 944

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 5

Numele localitatilor aflate in administratie:

Cândeşti, Viţcani, Talpa, Călineşti

Asezarea geografica:

Comuna Cândeşti este aşezată in nord-vestul judeţului Botoşani la 50 km de reşedinţa de judeţ şi 35 km de oraşul Dorohoi. Este limitată la vest de râul Siret care o desparte de judeţul Suceava, la nord se află comuna Mihăileni, la est comunele Dersca şi Lozna iar la sud comuna Vârfu-Câmpului.
Comuna are în componenţa sa satele Cândeşti, Talpa, Viţcani şi Călinesti.
Comuna Cândeşti are o suprafată de 98 kmp
Relieful
Prin aşezare teritoriul comunei este o parte componentă a Podişului Sucevei
Această regiune face parte din Platforma Moldovenească, o prelungire a Platformei Ruse. Fundamentul este precambrian peste care s-au depus sendimente groase paleozoiece, mezozoice şi neozoice.
La suprafată se individualizează un orizont de şisturi argiloase, nisipuri şi pietrişuri.
Comuna este aşezată din punct de vedere morfologic în Valea Siretului şi pe versantul vestic al dealului Bour.
Altitudinea maximă este de 375 m pe dealul Viţcani iar minima de 250m în Valea Siretului. Siretul formează o luncă largă de 2,5 –3 km. 
Principalele caracteristici ale climei
Aşezată în nord-estul ţării comuna Cândeşti are clima influenţată de masele de aer din estul continentului reci şi uscate cât şi de masele de aer arctice reci şi umede. Vara predomină masele de aer umede şi răcoroase cu frecvenţă mai redusă fiind masele cu aer cald şi secetos, de tip continental.
Iarna predomină masele de aer ale anticiclonului siberian dar şi masele de aer polar care determină temperaturi scăzute şi vânturi puternice. Alteori prezenţa maselor de aer arctic şi groenlandez determină producerea unor ninsori abundente cu viscoliri puternice.
Temperatura medie anuală este de 8° cu media lunilor de vară de 18° iar a lunilor de iarnă minus 6°
Temperaturile extreme a fost de 34° şi respectiv minus 27°.
Primul îngheţ apare la sfârşitul lunii spetembrie iar ultimul la începutul lunii mai. Între aceste limite numărul posibil de zile cu îngheţ este de 205 ceea ce înfluenţează structura culturilor agricole.
Umiditatea medie a maselor de aer este mare(80 la sută) maxima fiind în decembrie iar minima în aprilie.
Cantitatea medie a precipitaţiilor este de 750mm/an cu o maximă în luna iunie şi minima în februarie. Numărul anual de zile cu precipitaţii fiind de 170 .
În zona comunei Cândeşti predomină vânturile din nord-vest şi sud est mai frecvente şi puternice la sfârşitul iernii. 
Caracteristice hidrografice
Datorită aşezării în Valea Siretului pe teritoriul comunei Cândeşti stratele acvifere freatice sunt bogate şi calitativ superioare cu o adâncime între 2 -20 m.
Reţeaua hidrografică este formată de Râul Siret care primeste pe teritoriul comunei apele pâraielor Molniţa, Melentina şi Hlibicioc. Molnita este primul mare afluient al Siretului dupa ce patrunde în ţara noastră dinspre Ucraina. Râul Siret are regimuri hodrografic reglementat de existenţa Lacului Rogojeşti în amonte pe teritoriul comunei Mihăileni.
Debitul Siretului înregistreaza două maxime: de primăvăra şi toamnă cu o medie de 174 mc /s şi o minimă de iarnă de 6,3 mc/s.
Malul Siretului este Îndiguit pe teritoriul comunei pe o lungime de 3 km.
Solurile
Solurile din comuna Cândeşti sunt puţin variate datorită condiţiilor omogene de formare astfel în lunca Siretului sunt aluviuni nisipo-mâloase slab înţelenite
Aceste aluviuni sunt soluri tinere cu o succesiune de strate litologice nelegate între ele genetic.
Cu cât ne îndepărtăm de albia minoră apar solurile aluviale fertile bune pentru paşuni şi legumicultură. Izolat apar soluri aluviale gleizate slab productive datorită prezenţei apei freatice la mică adâncime.
Pe terase şi în zona interfluviului s-au format soluri brune cenuşii cele ma răspândite pe teritoriul comunei, soluri fertile şi productive pentru culturile de cartofi şi sfeclă de zahăr.
Vegetatia şi fauna
Teritoriul comunei se află în zona de interferenţă a pădurilor de foioase cu silvostepă. Pădurile ocupă mici suprafeţe pe dealurile Călinești - Talpa. Cresc specii de gorun, carpen, tei, arţar, salcâm.
Vegetația păşunilor şi fâneţilor cuprinde specii de coada şoricelului, peliniţă, lucernă, trifoi roşu, ciulini, mac. Pe malurile iazurilor s-a dezvoltat o vegetaţie iubitoare de apă: potbal, rogoz, papură, pipirig, stânjenel.
Fauna este cea obişnuită zonei pădurilor de foioase: mistreţi, căprioare, dihori, vulpi, jderi, termite, greieri, păianjeni, prepeliţe, ciocănitori.

Activitati specifice zonei:

Agricultură reprezintă la nivelul comunei noastre principala activitate economică preponderent ca sursă de venituri atât din sectorul vegetal cât și din sectorul creșterii animalelor.
Ca urmare a aplicări legilor fondului funciar, la nivelul comunei  sunt un număr aproximativ de 1170 proprietari de teren agricol care îți cultivă terenul proprietatea lor cât și alte terenuri arendate, stabilind-și structura culturilor și aplasarea acestora în colaborare cu specialiștii de la centrul agricol, obținând producții bune și foarte bune, în funcție de condițiile climaterice cât și un număr de 18 proprietari pădure.
Suprafața agricolă la nivelul comunei este de aproximativ 2216 ha. Această suprafață este compusă după cum urmează:
- teren arabil 2135 ha
- pășuni 73,7 ha
- livezi 7,7 ha
10% din suprafața agricolă a comunei se află în asociații agricole
Majoritatea suprafețelor agricole sunt lucrate mecanic obținându-se recolte bogate
Principalele culturi fiind:
- cultură de porumb
- cultură de păioase
- cultură de catofi
- cultură de sfeclă
- cultură de folarea soarelui
- cultură de fasole
- alte culturi  
Suprafaţa cultivată cu păioase a cunoscut o creştere faţă de anul 2003 când s-a cultivat  750 ha adică 30 % din suprafaţa arabilă, ajungându-se la 780 ha în 2004 reprezentând 33 % din total arabil.
Suprafaţa cultivată cu porumb a cunoscut o creştere faţă de anul 2003 când s-a cultivat  600 ha adică 36 % din suprafaţa arabilă, ajungându-se la 715 ha în 2004 reprezentând 40 % din total arabil.
Suprafaţa cultivată cu cartofi a cunoscut o creştere faţă de anul 2003 când s-a cultivat 250 ha adică 23 % din suprafaţa arabilă, ajungându-se la 300 ha în 2004 reprezentând 15 % din total arabil.
Suprafaţa cultivată cu sfeclă a cunoscut o scădere faţă de anul 2003 când s-a cultivat 50 ha adică 25 % din suprafaţa arabilă, ajungându-se la 20 ha în 2004 reprezentând 10 % din total arabil. Scăderea se datorează faptului că fabricile de zahăr din zonă au fost desfiinţate.
Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui a cunoscut o scădere faţă de anul 2003 când s-a cultivat 10 ha adică 5 % din suprafaţa arabilă, ajungându-se la 5 ha în 2004 reprezentând 2,5 % din total arabil.
Suprafaţa cultivată cu fasole a cunoscut o creştere faţă de anul 2003 când s-a cultivat 25 ha adică 9 % din suprafaţa arabilă, ajungându-se la 50 ha în 2004 reprezentând 18 % din total arabil.
Suprafaţa cultivată cu alte culturii a cunoscut o creştere faţă de anul 2003 când s-a cultivat 130 ha adică 6 % din suprafaţa arabilă, ajungându-se la 265 ha în 2004 reprezentând 12 % din total arabil.
Analizând statistic producţiile medii obţinute la principalele culturi agricole se observă o creşterea producţiei la toate culturile agricole. Estimările făcute de specialiştii de la Camera agricolă întrevăd o creştere a producţiei agricole în anii următori. Acest lucru este posibil prin utilizarea îngrăşămintelor chimice şi naturale, folosirea de seminţe şi soiuri, hibrizi, fosfaţi, combaterea bolilor şi dăunătorilor prin utilizarea erbicidelor, insecticidelor, efectuarea tratamentelor în condiţii optime sub directa îndrumare a specialiştilor de la centrul agricol, efectuarea lucrărilor agro-tehnice la timp şi de calitate, evitarea parcelării şi fărâmiţării terenului pentru a se putea folosi dotarea tehnică modernă etc.
Acest lucru va duce la modernizarea gospodăriilor ţărăneşti individuale. Vor trebui asigurate pentru agricultură credite cu dobânzi mici, avantajoase pentru producătorii agricoli, acordarea de subvenţii, facilităţi şi preţuri stimulative pentru produse. 
Referitor la evoluţia efectivelor de animale se remarcă faptul că în perioada 2003-2004 a avut loc o creştere a acestora.
În anul 2003 efectivul în sectorul gospodăriilor populaţiei a fost de 1001 capete bovine iar în anul 2004 de 1223  capete cu 10 % mai mult. 
Specia porcină cunoaşte o scădere semnificativă în anul 2004, de 1110 capete faţă de 925 capete în anul 2003 cu un procent de 20 % mai mic. Prin urmare efectivul de porcine dispensat în 944 gospodării familiare este de 997 capete.
În perspectiva anului 2004 efectivele de păsări au cunoscut o creştere în anul 2004 de 2 % respectiv 9837  capete faţă de 10037 capete în 2003. revine pe gospodărie 10,6 capete urmând a ajunge în anul 2006 la 35 capete pe gospodărie.
Efectivul de ovine este dispensat în 280 gospodării cu o medie  pe gospodărie de 1,87 care va ajunge în anul 2006 la 5 capete pe gospodărie.
Un accent deosebit se pune la ora actuală în creşterea efectivului matcă prin îmbunătăţirea calitativă a acestuia prin folosirea însămânţărilor artificiale cu material provenit de la rase cu producţii superioare. Avându-se în vedere că sectorul creşterii animalelor prin rase superioare reprezintă la nivel local importantă sursă de venituri, interesul manifestat de producătorii particulari în ultimii doi ani pentru obţinerea de producţii mari cât şi de a avea efective corespunzătoare din punct de vedere fenotipic şi genotipic preconizăm că în anii următori efectivele şi producţiile obţinute de la animalele producătorilor particulari să fie într-o curbă ascendentă. O mare importanţă în dezvoltarea acestei ramuri de activitate o reprezintă avantajele acordate deja de stat producătorilor particulari cât şi privaţi.
Prelucrarea laptelui
Comerţ
Mică industrie
Extracţie resurse minerale (produse de balastieră)
Agroturism
Administraţie publică
Prestări servicii
Cultură

Activitati economice principale:

Având în vedere resursele aproape inexistente pe raza comunei noastre și lipsa unei tradiții nu se prevăd perspectivele de dezvoltare industrială pe scară largă dar prin sprijinul statului se pot dezvolta activități industriale, datrorită faptului că pe raza comunei sunt importante resuse de balast. Datorită acestei bogății pe plan local se poate dezvolta o ramură de exploatare și de transport a acestuia
Agricultură (culturi de cereale, cartofi, legume)
Zootehnie (creşterea bovinelor, ovinelor)
Comerţ

Obiective turistice:

Agroturism - zonă de vânătoare pe Lunca Siretului şi pescuit pe râul Siret şi pârâul Molniţa
Biserica din lemn din satul Cândeşti - monument istoric
Biserica din lemn din satul Talpa - monument istoric
Bisericile ortodoxe din satele Cândeşti, Viţcani, Călineşti, Talpa

Evenimente locale:

Zilele localităţii sunt sărbătorite odată cu sărbătorile de hram (prăznuite) odată pe an la fiecare biserică - 20 iulie, 8 septembrie, 25 octombrie, 8 noiembrie, 3 iunie - hramurile bisericilor

Facilitati oferite investitorilor:

Cândeşti este una din comunele noi înfiinţate şi oferă teren în centru civic pentru investitori (comerţ, industrie mică, procesare lapte, cartofi) la preţ mic
Oferă forţă de muncă ieftină
Contracte de concesionare pentru staţii eoliene
Exploatarea produselor de balastieră
Electricitate
Drumul Naţional 29C, ce leagă Botoşani de oraşul Siret
Resurse minerale (nisip, balast)

Proiecte de investitii:

Priorități în transport
La nivelul comunei noastre, întreaga reţea de comunicaţii rutiere necesită refacere acesteia, astfel:
Porţiunea de drum judeţean 291 B ce face legătura între comuna Cândeşti – Lozna- Dersca- Dorohoi necesită asfaltare pe raza comunei noastre pe o distanţă de 4800 m
Modernizare prin betonare a drumurilor locale în localitatea Cândeşti dupa cum urmează:
- DS 370 cu un tronson de 800 m;
- DS 260 cu un tronson de 830 m;
- DS 45 cu un tronson 500 m;
- DS  46 cu un tronson de 2820 m;
- DS 184 cu un tronson de 160 m;
- DS 185 cu un tronson de 550 m;
- DS 242 cu un tronson de 520;
- DS 104 cu un tronson de 1170m.
Reabilitarea drumului comunal DC 75 CÂNDEȘTI-VIȚCANI
Alimentarea cu energie electrică
Satele ce compun comuna Cândești au accces la alimentare cu energie electrică, practic neexistând decât 6 case care nu sunt racordate la rețea (persoane în vârstă cu posibilități materiale reduse)
Telecomunicații
Reţeaua telefonică a comunei Cândeşti  este asigurată prin centrala telefonică automată, având un număr de 150 abonaţi. Datorită multitudinilor de solicitări de posturi telefonice este necesar extinderea reţelei telefonice la nivelul comunei prin montarea unei centrale telefonice de capacitate mai mare. Din  anul 2003 cetăţenii comunei au  acces la un singur post de televiziune prin cablu iar prin demersurile făcute de către primarul comunei a fost instalată televiziunea prin cablu care furnizează un număr de 20 posturi de televiziune cu scopul creşterii accesului la informare a cetăţenilor.
Dezvoltarea serviciilor publice
La nivelul comunei Cândeşti se urmăreşte ca prin toate serviciile publice să crească nivelul de trai a cetăţenilor; transformării mentalităţii acestora şi ridicarea nivelului cultural al acestora.
Toate acţiunile care se vor întreprinde va urmări o mai bună deservire a populaţiei şi realizarea e acţiuni în scopul creşterii calităţii vieţii la nivelul de cultură a cetăţenilor.
La nivelul Consiliului Local se va urmări ca personalul din aparatul propriu şi personalul de conducere să dea o mai mare atenţie rezolvării problemelor cetăţenilor în mod operativ şi realizarea de noi servicii care să ducă la creşterea nivelului de trai, a cetăţenilor.
În comuna Cândeşti se va urmări dotarea cu aparatură corespunzătoare în vederea desfăşurării unei activităţi culturale la nivel superior prin procurarea de aparatură electrică şi electronică, cumpărarea de materiale necesare pentru procurarea de instrumente muzicale şi materiale sportive, avându-se în vedere că există spaţiul necesar pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive.
Se va urmării înfiinţarea unor formaţii folclorice pentru mai buna petrecere a timpului liber şi atragerea tineretului în activităţi culturale.
Se va organiza în cadrul şcolilor  comunale expoziţii cu reprezentarea unor colecţii de carte tehnică în sprijinul agricultorilor.
În domeniul învăţământului şi unităţilor şcolare din comuna Cândeşti  se va avea în vedere realizarea reformei în conţinutul său, aşezarea pe noi principii, conform Legii învăţământului a întregii munci de instruire.
În domeniul sanitar s-au efectuat următoarele :
- Înfiinţarea unui cabinet medical
- Apă curentă
- Magazie de lemne.
- Racordarea la gazul metan a principalelor instituţii medicale
- Asigurarea la nivel local a unei protecţii sporite pentru tineretul existent în comună a familiilor înfiinţate cât şi a familiilor revenite în comună.
Principalele obiective și acțiuni privind dezvoltarea economică și socială a comunei Cândești
Pentru asigurarea condiţiilor decente de trai a locuitorilor de pe teritoriulcomunei ne propunem următoarele:
- demersuri pentru racordarea instituţiilor şi a gospodăriilor locuitorilor la conducta principală de gaz;
- extinderea reţelei de telefonie şi televiziune prin cablu;
- acţiuni ecologice de întreţinere a parcurilor,pajiştilor şi a albiei Râului Siret;
- dezvoltarea unor parteneriate durabilecu localităţi din UE şi ţările est-europene;
- participarea mai largă a cetăţenilor la procesul decizional din administraţia locală prin înfiinţarea de panouri de afişaj a proiectelor şi hotărârilor Consiliului Local;
- alinierea şcolilor la standardele europene prin dotarea cu calculatoare, aparatură modernă şi racordarea la Internet;
- înfiinţarea unui cabinet veterinar;
- reabilitarea Căminului Cultural din satul Cândeşti I;
- înfiinţarea unei biblioteci comunale.
1. Infrastructură, amenajarea teritoriului, protecția mediului, prevenirea și gestionarea riscurilor naturale
1.1 Realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare și stații de epurare
Alimentare cu apă și canalizare a comunei Cândești, județul Botoșani - Fonduri Europene
1.2 Modernizarea infrastructurii rutiere județene inclusiv construcție/reabilitare poduri și podețe
Modernizare prin betonare a drumurilor locale din comuna Cândești - Fonduri Europene
1.3 Extinderea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție/furnizare a gazelor naturale 
Introducerea de gaze naturale în localitățile din comuna Cândești, județul Botoșani - Bugetul Local
1.4 Extinderea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție/furnizare a energiei electrice și iluminat public local
Extinderea energiei electrice și iluminat public în comuna Cândești, județul Botoșani - Bugetul Local
1.5 Dotarea serviciilor pentru situații de urgență
Modernizare a spațiului destinat situaților de urgență - comuna Cândești - Bugetul Local
2. Ocupare, sănătate și protecție socială
2.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
Dotarea Dispensarului medical cu aparatură performantă. Titlul Proiectului Împreună pentru o sănătate mai bună EDSANA - comuna Cândești - Fonduri Europene
3. Continuarea reformei administrației publice
3.1 Elaborarea documentelor strategice pentru planificarea dezvoltării economico-sociale a județului 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cândești, județul Botoșani - comuna Cândești
3.2 Dezvoltare locală plasată sub resonsabilitatea comunității prin strategii de dezvoltare locală pe zone integrate și multisectoriale (GAL-uri, ADI-uri, zona metropolitană, parteneriate publice-private
Comuna Cândești partener în cadrul GAL-Codri Herței, sprijinim și colaborăm cu parteneriat public-privat din comuna Cândești - comuna Cândești - Fonduri Europene
​4. Educație, tineret, sport
4.1 Dezvoltarea infrastructurii destinate activităților sportive și reacreative
Modernizarea terenului de sport din comuna Cândești, județul Botoșani - comuna Cândești
5. Turism și cultură
5.1 Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii culturale
Reabilitarea centrului de informare și dezvoltare econoimic-cultural transfrontalier în comuna Cândești, județul Botoșani - comuna Cândești - Fonduri Europene
6. Relații internaționale și parteneriate
6.1 Cooperare transfrontalieră 
Raionul Hliboca și raionul Strojinet-Ucraina - comuna Cândești - Buget Local
6.2 Acțiuni de înfrățire
Protocol de înfrățire cu Raionul: Glodeni-Moldova, Raioanele Hliboca și Noua Sulita-Ucraina - comuna Cândești - Bugetul Local

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune